Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Vphd
HĐND thành phố Lạng Sơn
UBND thành phố Lạng Sơn
HĐND huyện Bắc Sơn
HĐND huyện Bình Gia
UBND huyện Bình Gia
HĐND huyện Cao Lộc
UBND huyện Cao Lộc
HĐND huyện Chi Lăng
HĐND huyện Đình Lập
UBND huyện Đình Lập
HĐND huyện Hữu Lũng
UBND huyện Hữu Lũng
HĐND huyện Lộc Bình
HĐND huyện Tràng Định
UBND huyện Tràng Định
HĐND huyện Văn Quan
HĐND huyện Văn Lãng
Chính phủ

Tổng tập Công báo năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14/04/2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn. 
14/04/2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 
14/04/2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
08/04/2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
08/04/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
02/04/2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 
02/04/2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. 
02/04/2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 
02/04/2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 
02/04/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 
25/03/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
16/03/2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 4 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 
16/03/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 
12/03/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 
10/03/2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn. 
07/03/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
19/02/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
31/01/2020 Quyết định số 203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 
27/01/2020 Quyết định số 157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
22/01/2020 Quyết định số 154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Hội Cựu y tế thành phố Lạng Sơn. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
2,726,031 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner