Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Vphd
HĐND thành phố Lạng Sơn
UBND thành phố Lạng Sơn
HĐND huyện Bắc Sơn
HĐND huyện Bình Gia
UBND huyện Bình Gia
HĐND huyện Cao Lộc
UBND huyện Cao Lộc
HĐND huyện Chi Lăng
HĐND huyện Đình Lập
UBND huyện Đình Lập
HĐND huyện Hữu Lũng
UBND huyện Hữu Lũng
HĐND huyện Lộc Bình
HĐND huyện Tràng Định
UBND huyện Tràng Định
HĐND huyện Văn Quan
HĐND huyện Văn Lãng
Chính phủ

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 28/02/2019: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/12/2018 Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. (từ trang 04 đến trang 26)
07/01/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. (từ trang 27 đến trang 28)
11/01/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Khoản tại Điều 1 của Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020”. (từ trang 29 đến trang 30)
17/01/2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số điều tại Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh. (từ trang 31 đến trang 32)
18/01/2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (từ trang 33 đến trang 34)
18/02/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030. (từ trang 35 đến trang 36)
22/02/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 37 đến trang 39)
28/12/2018 Quyết định số 2711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 14/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. (trang 40)
28/12/2018 Quyết định số 2712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025. (trang 41)
28/12/2018 Quyết định số 2744/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn 2030. (trang 42)
28/12/2018 Quyết định số 2756/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch chăn nuôi tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn 2030. (trang 43)
28/12/2018 Quyết định số 2758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. (trang 44)
07/01/2019 Quyết định số 15/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (trang 45)
10/01/2019 Quyết định số 73/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (từ trang 46 đến trang 95)
29/01/2019 Quyết định số 209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. (từ trang 96 đến trang 131)
2,725,971 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner