"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2019 Ngày 28 tháng 2 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/12/2018 Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. 04
07/01/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 27
11/01/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Khoản tại Điều 1 của Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020”. 29
17/01/2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều tại Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh. 31
18/01/2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 33
18/02/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030. 35
22/02/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/12/2018 Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 14/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 40
28/12/2018 Quyết định số 2712/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025. 41
28/12/2018 Quyết định số 2744/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 42
28/12/2018 Quyết định số 2756/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch chăn nuôi tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 43
28/12/2018 Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. 44
07/01/2019 Quyết định số 15/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 45
10/01/2019 Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 46
29/01/2019 Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. 96
3,421,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner