Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2018 Ngày 10 tháng 5 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/04/2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 03
13/04/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Lạng Sơn. 05
19/04/2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 06
28/04/2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/03/2018 Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 27
12/04/2018 Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 30
12/04/2018 Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. 32
12/04/2018 Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 35
12/04/2018 Quyết định số 674/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 40
20/03/2018 Công văn số 240/UBND-KTTH v/v thu phí nước thải sinh hoạt. 45
1,890,890 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner