Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2018 Ngày 30 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/12/2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 03
29/12/2017 Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 21
19/01/2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 30
19/01/2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3). 33
20/01/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 83
21/01/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 85
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/01/2018 Công văn số 09/UBND-KTTH v/v đính chính Phụ lục kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh. 87
05/01/2018 Công văn số 10/UBND-KTTH v/v đính chính Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh. 89
1,890,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner