Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2013 Ngày 30 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2013 Nghị quyết số 123/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. 03
12/12/2013 Nghị quyết số 125/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2014. 10
12/12/2013 Nghị quyết số 127/2013/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012. 56
12/12/2013 Nghị quyết số 128/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn Phương án Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2014. 69
12/12/2013 Nghị quyết số 129/2013/NQ-HĐND về việc quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 71
12/12/2013 Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐND về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 74
12/12/2013 Nghị quyết số 131/2013/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014 - 2015. 76
12/12/2013 Nghị quyết số 132/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. 78
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/12/2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy mạnh sản xuất Đông Xuân năm 2013 - 2014. 83
06/12/2013 Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 87
12/12/2013 Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 89
24/12/2013 Quyết định số 2064/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ; văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực một phần văn bản từ năm 1998 đến năm 2012. 90
27/12/2013 Quyết định số 2093/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2014. 103
1,890,882 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner