Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2011 Ngày 30 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/10/2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá cước và tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 03
11/11/2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 12
19/11/2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc Quy định thẩm quyền quản lý cây xanh đô thị và quản lý công viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 15
Hội đồng nhân dân huyện Bình Gia
21/12/2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2012. 18
21/12/2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2012. 23
21/12/2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2009 và năm 2010. 25
Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập
23/12/2011 Nghị quyết số 62/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội Quốc phòng - An ninh năm 2012. 28
23/12/2011 Nghị quyết số 63/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà n¬ước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2012. 32
23/12/2011 Nghị quyết số 64/2011/NQ-HĐND về việc thông qua chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập. 35
23/12/2011 Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND về việc thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 36
23/12/2011 Nghị quyết số 66/2011/NQ-HĐND về Đề án phát triển đường giao thông nông thôn huyện Đình Lập giai đoạn 2011 - 2015. 38
23/12/2011 Nghị quyết số 67/2011/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Đình Lập thời kỳ 2011 - 2020. 41
23/12/2011 Nghị quyết số 68/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục huyện Đình Lập giai đoạn 2011 - 2020. 42
23/12/2011 Nghị quyết số 69/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2010. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/09/2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015. 45
1,890,921 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner