Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2010 Ngày 10 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/10/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò và cải tạo đàn bò tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015. 03
22/10/2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ nghèo. 05
09/11/2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 08
19/11/2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND về thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 16
30/11/2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh. 18
02/12/2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn. 20
02/12/2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/10/2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 39
21/10/2010 Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn. 42
15/11/2010 Quyết định số 1787/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 47
19/11/2010 Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. 83
1,890,905 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner