Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2006 Ngày 31 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22/12/2006 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 03
22/12/2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2007. 09
22/12/2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND về Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2005. 12
22/12/2006 Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007 – 2010. 14
22/12/2006 Nghị quyết số 69/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. 15
26/12/2006 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 16
26/12/2006 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2006 - 2007. 18
26/12/2006 Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND về việc thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Lạng Sơn. 20
26/12/2006 Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn phương án Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2007. 21
26/12/2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND về việc thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. 23
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/11/2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 26
28/11/2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 28
06/12/2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 30
19/12/2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 35
22/12/2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cơ chế điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007. 42
22/12/2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007 - 2010. 61
PHẦN Văn bản khác
Văn phòng UBND tỉnh
26/12/2006 Công Văn số 05/VP-TH-NC đính chính Quyết định số: 05/2006/QĐ-UBND ngày 28/7/2006 của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn. 71
1,890,913 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner