Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2017 Ngày 15 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/12/2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 03
22/12/2016 Quyết định số 50a/2016/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020. 19
22/12/2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020. 41
30/12/2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. 62
31/12/2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 65
12/01/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 71
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn
20/12/2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. 76
Hội đồng nhân dân huyện Bình Gia
16/12/2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. 82
Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng
22/12/2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. 87
Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng
21/12/2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017. 92
Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định
21/12/2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về danh mục và phương án phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 97
21/12/2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. 140
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/01/2017 Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. 145
1,534,474 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner