Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2017 Ngày 22 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/10/2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động lưu trữ, quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn. 02
23/10/2017 Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 12
25/10/2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 23
04/11/2017 Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 39
10/11/2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 44
Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia
10/10/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của Ủy ban nhân dân huyện về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bình Gia và Quyết định số 541/2005/QĐ-UB ngày 26/5/2005 của UBND huyện về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Gia. 54
1,380,402 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner