Liên hệ

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ:  Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
Điện thoại: (0205) 3.812.605, Fax: (0205) 3.812.336

 

 TRUNG TÂM CÔNG BÁO THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 025.812959, Fax: 025.814302
Địa chỉ email: congbao@langson.gov.vn